Keressen minket!

Adatvédelmi nyilatkozat


Szolgáltató adatai

Neve: Elcon Kft.
Székhely, levelezési cím: 1121 Budapest, Lidérc u.46
Adószám: 10319378-2-43
Cégjegyzék száma: Cg: 01-09-064971
Bankszámlaszám: OTP Bank 11712004-20104436
Szerződéskötés nyelve: Magyar
Elektronikus Ügyfélszolgálat: elcon@elcon.co.hu, webshop@elcon.co.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: (06-1)362-4000

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapokon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a furdoszoba.co ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1. 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).


A furdoszoba.co honlap használatával Ön (Megrendelő), mint Felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
A Szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató következő, azonosításához szükséges adatokat rögzíti a Megrendelőről:
 • Név
 • Szállítási cím
 • Elektronikus levelezési cím
 • Elérhetőségi telefonszáma
Választhatóan megadható adatokat:
 • Egyéb közlendő
 • Számlázási név és cím
A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállítói és esetleges Megbízottjai rendelkezésére:
 • Megrendelő neve
 • A teljes szállítási cím
 • Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok, stb.)
 • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt
 • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége
A Szolgáltató és megbízott Szállítók, illetve azoknak esetleges Megbízottjai ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti!
Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, cím, szállítási cím, telefonszám adatok. Ezeket az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő. A megadott adatok törlését a kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeinken lehet kérni.
Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a Szolgáltató a következő adatkezelők felé továbbítja:
 • A Szolgáltató szerződött Szállítóinak a kiszállítás teljesítése céljából
 • A Szolgáltató szerződött könyvelőirodája könyvvizsgálói, könyvelői feladatának ellátása céljából, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 43. § alapján.
Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.
Megadott személyes adatait a Megrendelő e-mailben vagy a Webshop felületén keresztül jelszavas megerősítéssel bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti regisztrációját.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 2010. évi XV. törvény 192. §). A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A Szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban a szerverszolgáltatást nyújtó partnere szervertermében végzi. Szervere a Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22. cím alatt találhatók. Az adatkezelő a személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:
 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 4. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.Elcon Kft.
2015. január